dritaislame.info

5 KOHËT E NAMAZIT

                                           BISMILAHI-RRAHMANI-RRAHIM
                                                    5 KOHËT E NAMAZIT

 

NAMAZI I SABAHIT
Namazi i Sabahit përbëhet prej 4 reqatve , 2 synet , 2 farze
2. SYNETET E SABAHIT
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku + sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.
2. FARZET E SABAHIT
REQATI I PARË : Subhanen , Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.

 

NAMAZI I DREKËS
Namazi i Drekës përbëhet prej 10 reqatve , 4 synet , 4 farze , 2 synete të fundit.
4 SYNETËT E DREKËS
REQATI I PARË : Subhanen , Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E PARË : Et-tehjiatin
REQATI I TRETË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I KATËRT: Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E FUNDIT : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.
4 FARZET E DREKËS
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË: Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E PARË : Et-tehjiatin
REQATI I TRETË : Besmelen , Elhamin (ruku+sexhde)
REQATI I KATËRT: Besmelen, Elhamin (ruku+sexhde)
ULJA E FUNDIT : Et-tehjiatin, All-llahume salialan ,All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.
2 SYNETET E DREKËS
REQATI I PARË : Subhanen , Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA : Et-tehjiatin, All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.

 

NAMAZI I IQINDIS
Namazi i Iqindis përbëhet prej 8 reqatve , 4 synet , 4 farz.
4 SYNETET E IQINDIS
REQATI I PARË : Subhanen , Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E PAR : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan .
REQATI I TRETË : Subhanen, Eudhu – Besmelen , Elhamin dhe një sure(ruku+sexhde)
REQATI I KATËRT : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E FUNDIT : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.
4 FARZET E IQINDIS
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E PARË : Et-tehjiatin
REQATI I TRETË : Besmelen , Elhamin (ruku+sexhde)
REQATI I KATËRT : Besmelen , Elhamin (ruku+sexhde)
ULJA E FUNDIT : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.

 

NAMAZI I AKSHAMIT
Namazi i Akshamit përbëhet prej 5 reqateve , 3 farze , 2 synete
3 FARZET E AKSHAMIT
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E PARË : Et-tehjiatin
REQATI I TRETË : Besmelen , Elhamin (ruku+sexhde)
ULJA E FUNDIT: Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.
2 SYNETET E AKSHAMIT
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.

 

NAMAZI I JACIS
Namazi i Jacis përbëhet prej 10 reqateve ,4 synete, 4 farz 2 synete të fundit
dhe namazi i vitrit.
4. SYNETET E JACIS
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E PARË : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan .
REQATI I TRET : Subhanen, Eudhu – Besmelan , Elhamin dhe një sure(ruku+sexhde)
REQATI I KATËRT : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E FUNDIT : Et-tehjiatin, All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.
4. FARZET E JACIS
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA E PARË : Et-tehjiatin
REQATI I TRETË : Besmelen , Elhamin (ruku+sexhde)
REQATI I KATËRT : Besmelen , Elhamin (ruku+sexhde)
ULJA E FUNDIT : Et-tehjiatin, All-llahume salialan ,All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.
2. SYNETET FUNDIT TË JACIS
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA : Et-tehjiatin, All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin.
3. REQATET E SALATI VITRIT
REQATI I PARË : Subhanen, Eudhu – Besmelen, Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
REQATI I DYTË : Besmelen , Elhamin dhe një sure (ruku+sexhde)
ULJA : Et-tehjiatin
REQATI I TRETË : Besmelen, Elhamin dhe një sure, dhe i ngrem duart
duke marë tekbir dhe pastaj lexojm :
All-llahume ina-nesteinuke , All-llahume ijake , pastaj (ruku+sexhde).
ULJA E FUNDIT : Et-tehjiatin , All-llahume salialan , All-llahume barikalan ,
All-llahume rabenan , All-llahume rabena-gfirlin

 

SHKURTESAT
Eudhu – Besmelen :
(Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim-Bismilahi Rrahmani Rrahim)
Besmelen : (Bismilahi Rrahmani Rrahim)

 

Namazi “Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari robi (i All-llahut) në Ditën e Ringjalljes është namazi. Nëse i ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të jetë i shpëtuar dhe ka korrur sukses” S’ka dyshim se ata që besuan dhe bënë vepra të mira, falën namazin dhe dhanë zekatin i pret shpërblim i madh te Zoti i tyre…

Nga: Dashmir S.

 

Postimet e lidhura