dritaislame.info

Shfrytëzimi i Inxhinieringut gjenetik nga muslimanëtI tërë falënderimi i sinqertë i takon vetëm Allahut Nji e i pa rival, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi atë pas të cilit nuk ka të dërguar tjetër, zotëriun dhe të dërguarin tonë Muhammedin, familjen dhe shokët e tij.

Këshilli i Akademisë së Fikhut Islam pranë Ligës së Botës Islame, në seancën e tij të pesëmbëdhjetë, të mbajtur në Meke el-Mukerreme, e cila filloi ditën e Shtunë 11 Rexheb 1419h, që përputhet me datën 31-10-1998 të kalendarit Gregorian, e shqyrtoi çështjen e shfrytëzimit të inxhinieringut gjenetik nga ana e muslimanëve, disciplinë kjo që sot zen një pozitë të rëndësishme në fushën shkencore. Rreth përdorimit të kësaj discipline janë ngritur shumë pyetje.
Këshilli arriti në përfundim se bosht i inxhinieringut gjenetik është identifikimi i gjeneve, strukturat e tyre dhe manipulimi me to përmes eliminimit të disa gjeneve- për shkak të ndonjë sëmundje apo ndonjë shkaku tjetër-, shtimit të disa gjeneve tjera, apo bashkimit të gjeneve me njëri-tjetrin, me qëllim të ndryshimit të tipareve gjenetike trupore.
Pas shqyrtimit, analizës dhe debatit për atë që është shkruar rreth kësaj çështje, dhe në bazë të disa vendimeve dhe rekomandimeve të marra në konferenca dhe seminare shkencore, Këshilli vendos si vijon:

I-Konfirmon vendimin me nr. 10/d/2/100 të marrur në sesionin e dhjetë të mbajtur në Xhede prej 23-27 Safer të vitit 1418h., nga Akademia e Fikhut Islam, pranë Organizatës së Konferencës Islamike, përkitazi me klonimin.

II-Mund të shfrytëzohet inxhinieringu gjenetik për t’u mbrojtur apo për ta shëruar sëmundjen, apo për ta minimizuar dëmin prej saj, por me kusht që nga kjo mos të shkaktohet ndonjë dëm më i madh.

III-Nuk lejohet të përdoret asnjë nga teknikat dhe mekanzimat inxhinieringut gjenetik për qëllime keqbërëse dhe për çdo gjë që është e ndaluar fetarisht.

IV-Nuk lejohet të përdoret asnjë nga teknikat dhe mekanizmat e inxhinieringut gjenetik për të abuzuar me personalitetin e njeriut dhe përgjegjësinë e tij individuale, apo për të ndërhyrë në strukturën gjenetike të njeriut me pretekst të përmirësimit të gjenezës njerëzore.

V-Nuk lejohet të bëhet asnji gjurmim, apo të bëhet ndonji kurim apo diagnostifikim me gjenet e ndonjë njeriu, përpos së në raste të domosdoshme pasi të bëhet një vlerësim preciz paraprak i rreziqeve dhe dobive të mundshme të lidhura për këto aktivitete, si dhe pas marrjes së pëlqimit të pranuar fetarisht, duke i mbajtur plotësisht sekret rezultatet nga këto kërkime dhe duke i marrur parasysh dispozitat fetare që konsistojnë në respektimin e njeriut dhe të dinjitetit të tij.

VI-Lejohen të përdoren teknikat dhe mekanzimat e inxhinieringut gjenetik në fushën e bujqësisë dhe kultivimit të kafshëve, me kusht që të merren të gjitha masat e parapara për të penguar që të ndodh çfardo dëmi, bile edhe afatgjat, për njeriun, kafshën apo ambientin.

VII-Këshilli u bën thirrje kompanive dhe fabrikave që prodhojnë artikuj ushqimorë, medicinal si dhe artikuj tjerë përmes përdorimit të inxhinieringut gjenetik, të sqarojnë në specifikacion çka përmban ushqimi përkatës, me qëllim që përdorimi dhe trajtimi i tyre të bëhet në mënyrë adekuate, duke iu ruajtur asaj që është e dëmshme apo e ndaluar fetarisht.

VIII-Këshilli i porosit mjekët, pronarët e laboratorëve dhe reparteve prodhuese që të jenë të devotshëm ndaj Allahut, ta kenë ndërmend se Allahu i sheh dhe i mbikëqyr se çka bëjnë, dhe të largohen nga dëmtimi i individëve, shoqërive dhe ambientit.

Bekimi i Allahut dhe paqja e përshëndetjet e shumta qofshin mbi zotëriun tonë Muhammedin, familjen dhe shokët e Tij.
Falënderimi i plotë i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve.

Nënshkruar nga:

KRYETARI I KËSHILLIT TË AKADEMISË SË FIKHUT
Abdu-l-Aziz Abdullah ibën Baz

ZAVENDËSKRYETARI
Dr.Abdullah ibën Salih El-Ubejd.

Pasojnë nënshkrimet e anëtarëve tjerë:
Muhammed ibën Xhubejr, Abdullah Abdurrahman El-Bessam, Abdurrahman Hamza El-Merzuki (kërkoi ndjesë për shkak të udhëtimit jashtë vendit), Salih ibën Feuzan ibën Abdullah El-Feuzan (kërkoi ndjesë për shkak sëmundjes), Muhammed ibën Abdullah ibën Sebil (abstenon), Mustafa Ahmed Ez-Zerka (kërkoi ndjesë për shkak sëmundjes), Muhammed Reshid Kabbani, Dr.Ahmed Fehmij Ebu Sunne (kërkoi ndjesë për shkak mos mundësisë të prezantoj), Muhammed El-Habib ibën El-Huxha, Dr.Bekër Abdullah Ebu Zejd (abstenon), Dr.Jusuf El-Kardavi, Mebruk Mes’ud El-A’vadi (u transferua në mëshirën e Allahut), Ebu-l-Hasen Ali El-Hasenij En-Nedvij (kërkoi ndjesë për shkak se nuk mund të prezantoj), Muhamed Salim ibn Abdu-l-Vedud.

SEKRETARI I KËSHILLIT TË AKADEMISË SË FIKHUT ISLAM
Dr.Ahmed Muhamed El-Mukrij.

[1] Në këtë seancë nuk prezantuan:Dr.Jusuf el-Kardavi, Muhamed Salih ibn Uthejmin, Abdu-l-Kudus el-Hashimij, Mahmud Shit Hattab, Hasenejn Muhamed Mahluf dhe Mebruk, Mes’ud el-Avadi.

Prej arabishtes:Bashkim Aliu

Postimet e lidhura